DZIAŁANIA

Główne działania:

Cykl szkoleń dla przedstawicieli LGD oraz JST 164 gmin karpackich, na terenie których znajdują się siedliskowe obszary Natura 2000. Tematyka szkoleń:

* rola i znaczenie zielonej infrastruktury dla ochrony różnorodności biologicznej oraz dla rozwoju lokalnego karpackich obszarów wiejskich;

* uwarunkowania prawne i administracyjne kształtowania zielonej infrastruktury;                                                                                                                                    

* wykorzystanie zasobów danych przestrzennych i narzędzi geoinformacyjnych w zarządzaniu przestrzenią i komunikacji społecznej.

Lokalne studium przypadku związane z kształtowaniem zielonej infrastruktury

Opracowanie przez lokalne sieci współpracy LGD-JST i przy zaangażowaniu społeczności lokalnych studiów przypadku i planów działań dot. kształtowania zielonej infrastruktury. Elementy studium przypadku:

* kampania informacyjna wśród społeczności lokalnych;             

* iwentaryzacja i mapowanie istniejących elementów zielonej infrastruktury: tworzenie gminnych zasobów danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi geoinformacyjnych (aplikacja mobilna, geoportal);                                                                                  

* diagnoza stanu i zagrożeń zielonej infrastruktury, analiza możliwości jej rozbudowy m. in. poprzez stosowanie instrumentów planistycznych i wykorzystanie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Pięć najlepszych studiów przypadku wyłonionych w konkursie otrzyma wsparcie pozwalające na realizację zaplanowanych w nich działań.

Inne działania i rezultaty projektu:

1. Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

2. Kurs metodą nauczania na odległość ("e-learning") obejmujący zagadnienia kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach cennych przyrodniczo.

3. Zwiększanie społecznej świadomości roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lokalnego, między innymi w ramach imprez plenerowych dla miejscowych społeczności.

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024