Podsumowanie projektu

20.12.2021

Podsumowanie projektu

Projekt LIFE pt. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, realizowany przez nas od września 2017 roku, dobiega końca.

To dobry moment, aby podsumować, co udało nam się osiągnąć. Do głównych działań, które zrealizowaliśmy w ciągu ponad 4 lat trwania Projektu, należą:

· analiza uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach – stworzyliśmy szczegółową analizę przestrzenną za pomocą oprogramowania narzędziowego GIS i danych tematycznych (uwzględniających m.in. fragmentację siedlisk, istniejącą zabudowę i politykę przestrzenną); wyniki analizy omawialiśmy z interesariuszami na 3 seminariach konsultacyjnych (Dane GIS dla instytucji oraz Dane GIS dla urzędów). Zostały one także zamieszczone i zwizualizowane – wraz z innymi danymi istotnymi z punktu widzenia kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach – na specjalnym geoportalu;

· baza wiedzy – kurs nauczania na odległość – rezultaty projektu umieściliśmy w cyfrowej Bazie Wiedzy opracowanej na platformie e-learning dot. zielonej infrastruktury. Zawiera ona szerokie spektrum materiałów multimedialnych – od filmów (w tym sekwencji filmowych w technologii rzeczywistości wirtualnej – VR) i prezentacji, poprzez animacje tematyczne, aż po dokumenty strategiczne czy publikacje tematyczne;

· cykl szkoleń dla przedstawicieli lokalnych grup działania i jednostek samorządu terytorialnego – poprowadziliśmy cykl 15 spotkań dot. upowszechniania wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury oraz prawnych i administracyjnych uwarunkowań jej kształtowania, rozwoju kompetencji zastosowania geoinformacji oraz przygotowania do udziału w konkursie;

· konkurs na studium przypadku i plan działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury na poziomie lokalnym – zorganizowaliśmy konkurs dla lokalnych sieci współpracy, tworzonych w tym celu z lokalnych grup działania i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, a także wsparliśmy finansowo wybrane elementy 5 zwycięskich prac, w tym inwentaryzację przyrodniczą starorzecza, urządzenia do badania jakości wód powierzchniowych, dwa filmy przyrodnicze, monografię tematyczną o tradycyjnym użytkowaniu ziemi w Beskidzie Małym, wiatę edukacyjną, nasadzenia rodzimych gatunków drzew, konkurs fotograficzny dotyczący roli drzew jako elementów zielonej infrastruktury. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu były opracowane przez nas i wyprodukowane mapowe tablice tematyczne;

· publikacja tematyczna – opracowaliśmy i wydaliśmy publikację pt. Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach. Powstała w dwóch wersjach językowych: polskiej (w druku i formacie cyfrowym) oraz angielskiej (w formacie cyfrowym);

· badanie zmian poziomu świadomości, postaw i zaangażowania – przeanalizowaliśmy profesjonalne, kilkuetapowe badanie zmian postaw, zainteresowania oraz poziomu świadomości społecznej na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwoju lokalnym;

· informacja i promocja Projektu – prowadziliśmy niniejszą stronę www, na której można znaleźć więcej informacji o wymienionych wyżej rezultatach i efektach Projektu, a także profile w mediach społecznościowych, wzięliśmy udział w licznych imprezach lokalnych, stworzyliśmy ulotkę nt. zielonej infrastruktury i Projektu, wyemitowaliśmy artykuły sponsorowane w mediach branżowych i regionalnych, wzięliśmy udział w konferencjach (stacjonarnych i on-line), zorganizowaliśmy wydarzenie końcowe Projektu. W trakcie jego realizacji współpracowaliśmy z Sekretariatem Konwencji Karpackiej w Wiedniu, polskim Krajowym Biurem Kontaktowym Konwencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także wieloma instytucjami zajmującymi się tematem ochroną różnorodności biologicznej Karpat, takimi jak regionalne dyrekcje ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędy marszałkowskie, czy zespoły parków krajobrazowych wszystkich trzech karpackich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy w tym czasie przyjemność pracować – członkom Komitetu Sterującego, samorządowcom i urzędnikom, działaczom lokalnych stowarzyszeń i grup działania, podwykonawcom zadań oraz wszystkim odbiorcom naszych działań edukacyjnych i promocyjnych.

Projekt współfinansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie tytułowe: Krzysztof Haase

DSC 0010

Seminarium konsultacyjne w Kielnarowej. Źrodło: Archwium Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Konferencja w Rumunii

Międzynarodowa konferencja w Coltesti, Rumunii, dotycząca monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach, połączona ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej. Fot. Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Bielsko Biała wiata

Wiata edykacyjna w Bielsku-Białej, nagroda dla Zespołu "Bielsko-Biała" w konkursie na studium przypadku i plam działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Fot. Zespół konkursowy

Ochotnica Dolna nagroda

Sprzęt do analizy jakości wód powierzchniowych. Nagroda dla Zespołu "Ochotnica Dolna" w konkursie na studium przypadku i plam działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Fot. Zespół konkursowy

Uście Gorlickie

Tablica mapowa w Uściu Gorlickim – nagroda za udział w konkursie na studium przypadku i plam działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Fot. Zespół konkursowy

Święto Pstrąga

Impreza lokalna "Święto Pstrąga" w gminie Ochotnica Dolna – stoisko poświęcone zielonej infrastrukturze. Fot. Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Słoneczne Dni w Jaśle

Impreza lokalna "Słoneczne Dni w Jaśle" – stoisko poświęcone zielonej infrastrukturze. Fot. Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024