UŚCIE GORLICKIE

Zespół Konkursowy

W tworzenie pracy konkursowej zaangażowana była przedstawicielka Urzędu Gminy Uście Gorlickie, przy wsparciu przedstawicieli organizacji pozarządowych: Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki, Stowarzyszenia Integracji Społecznej Rodzina, Stowarzyszenia Civitas Nostra oraz Stowarzyszenia ''Hucuł''.

Praca Konkursowa

Temat pracy

Zespół konkursowy postanowił skupić się na działaniach związanych z zagospodarowaniem miejskich terenów zieleni, wraz z zadbaniem o podmokły teren położony w parku zdrojowym w Wysowej Zdroju, oraz na ochronie różnorodności biologicznej.

Uzasadnienie / diagnoza stanu

Park zdrojowy w Wysowej Zdroju to zatopione w zieleni miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Odwiedzający mogą korzystać z największego bogactwa gminy - zasobów mineralnych wód podziemnych. Podczas wizji terenowych i mapowania elementów zielonej infrastruktury oceniono, że należy wykonać nasadzenia drzew, ponieważ te zachowały się w parku w niewielkim stopniu. Wykazano również konieczność zagospodarowania podmokłego terenu za strumykiem Szumiak.

Obszar realizacji

Projekt objął teren gminy Uście Gorlickie – park zdrojowy w Wysowej Zdroju leżący na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w sąsiedztwie dwóch ostoi nietoperzy powiatu gorlickiego i w obrębie sieci Natura 2000.

 Cele / oczekiwane rezultaty

Celem projektu jest rewitalizacja miejskich terenów zieleni oraz ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000. Celem projektu było zwiększenia atrakcyjności parku zdrojowego dla odwiedzających go osób oraz wzbogacenia gminy o nowe elementy zielonej infrastruktury.

Opis działań

Zespół konkursowy podczas wyjścia w teren przeprowadził inwentaryzację elementów zielonej infrastruktury. W ramach kampanii informacyjnej zostały natomiast przeprowadzone lekcje w 7 szkołach podstawowych na terenie gminy. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z zieloną infrastrukturą. Podczas zajęć korzystano z materiałów umieszczonych na platformie edukacyjnej projektu Karpaty Łączą.
W pijalni wód mineralnych w Wysowej Zdroju oraz w Centrum Produktu Kulturowego w Wysowej Zdroju można było zobaczyć na projektorach materiały z portalu Karpaty Łączą, przeprowadzono tam również zajęcia dla młodzieży.

W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie terenów w parku zdrojowym w Wysowej Zdroju za potokiem Szumiak, nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie podmokłego terenu - stworzenie sadzawki z charakterystyczną roślinnością dla obszarów podmokłych.

Partnerstwa

W projekt zaangażowane były: gmina Uście Gorlickie, Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Rodzina, Stowarzyszenie Civitas Nostra, Stowarzyszenie ''Hucuł'' a także uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz sołtysi 19 sołectw z terenu gminy. W działania informacyjne włączyli się również pracownicy Uzdrowiska Wysowa S.A., Gminnego Ośrodka Kultury oraz mieszkańcy sołectwa Wysowa Zdrój. Konsultacji przyrodniczych udzieliła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwo Łosie.

Laureaci

 

laureaci bb

laureaci l

laureaci od

laureaci w

laureaci zr

Wyróżnienie

 

laureaci sb

Pozostałe prace

 

pozostale g

pozostale j

pozostale ug

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024