JELEŚNIA

Zespół Konkursowy

W skład zespołu konkursowego weszły: gmina Jeleśnia oraz Lokalna Grupa Działania “Żywiecki Raj”.

Praca Konkursowa

Temat pracy

Ogród jako element błękitno-zielonej infrastruktury, dobre praktyki zarządzania wodą deszczową - zielona infrastruktura elementem łączącym człowieka z przyrodą.

Uzasadnienie / diagnoza stanu

Wybrany obszar to niezwykle atrakcyjny turystycznie, krajobrazowo i przyrodniczo, otoczony lasami i górami teren nadrzeczny – o dużej różnorodności biologicznej (bogatej florze i faunie) i krajobrazowej.

Niestety, ze względu na postępującą urbanizację oraz niską świadomość społeczną mieszkańców w kwestii potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania usług ekosystemowych, następuje degradacja zasobów przyrodniczych oraz spadek walorów turystycznych obszaru. Co więcej, Jeleśnia boryka się z problemem niedoboru wody. Już teraz okresowe deficyty wody dotykają wielu mieszkańców gminy. Mimo to, błękitno-zielona infrastruktura bardzo powoli wkracza do domostw. Istnieje więc potrzeba zmian w podejściu miejscowej społeczności do środowiska, a w szczególności wody – zarządzania nią oraz roli wodnych ekosystemów w kształtowaniu zrównoważonej gminy i codziennym życiu mieszkańców.

Obszar realizacji

Obszar projektowy znajduje się na terenie gminy Jeleśnia, w pobliżu rzeki Sopotni (przy ul. Żywieckiej 2).

Jeleśnia guzik

Cele / oczekiwane rezultaty

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz zaangażowania lokalnej społeczności w ochronę środowiska. Ma zachęcić mieszkańców, grupy społeczne, wspólnoty, firmy oraz instytucje do tworzenia w swoim otoczeniu ogrodów deszczowych, a także pokazać im jak poprzez dobre zarządzanie wodą deszczową mogą przyczynić się do ochrony klimatu, a zarazem poprawić jakość i komfort swojego życia i zdrowia.

Opis działań

Kampanię informacyjną przeprowadzono na imprezach lokalnych, takich jak doroczny piknik „Dni Jeleśni”, a także w miejscach gromadzących lokalną społeczność: świetlicy dla dzieci Sylaba, Klubie Seniora Jeleśnia oraz szkołach.

W ramach projektu ma powstać poradnik z instrukcją wykonania ogrodu deszczowego. Planowane są również warsztaty edukacyjne, na których każdy zainteresowany będzie mógł zobaczyć, jak samodzielnie stworzyć taki ogród.

Laureaci

 

laureaci bb

laureaci l

laureaci od

laureaci w

laureaci zr

Wyróżnienie

 

laureaci sb

Pozostałe prace

 

pozostale g

pozostale j

pozostale ug

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024