Dane przestrzenne dla kształtowania zielonej infrastruktury w gminie

23.02.2021

LIFE ZI ZrzutGeoportal 2

Wszystkim karpackim gminom zainteresowanym zrównoważonym kształtowaniem swojego obszaru chcielibyśmy udostępnić stworzone w ramach naszego Projektu zasoby danych przestrzennych (GIS) które mogą być pomocne w procedurach planistycznych.

Prezentowane warstwy danych przestrzennych są wynikiem analizy uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach przeprowadzonej w ramach projektu Green -Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach. Warstwy te są wynikiem przetworzeń przeprowadzonych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zostały one uprzednio zwizualizowane na geoportalu Projektu - teraz udostępniamy je w postaci plików z danymi wektorowymi i rastrowymi, które mogą być bezpośrednio analizowane w oprogramowaniu narzędziowym GIS, stać się częścią lokalnej / gminnej bazy danych przestrzennych, itp.

"Paczka GIS" - kompletne archiwum ZIP zawierające pliki z danymi wektorowymi oraz rastrowymi, a także plik projektowy QGIS (wersja 3.10) - jest dostępna do pobrania z Dysku Google.

Projekt zawiera następujące dane:

1. Dane referencyjne

 • "Karpaty" - granica obszaru obowiązywania Konwencji Karpackiej na terenie Polski;
 • "TypyEkosystemow" - warstwa przedstawiająca typy ekosystemów na terenie Karpat według europejskiej klasyfikacji EUNIS (European Nature Information System), zaadaptowanej do warunków krajowych.

2. Fragmentacja

 • "Beton_500m" - warstwa rastrowa z katalogu warstw HRL (High Resolution Layer) programu Copernicus, przedstawiająca obszary zabetonowane na wysokości powyżej 500 m n.p.m.;
 • "DrogiKrajowe" - warstwa rastrowa przedstawiająca drogi krajowe;
 • "FragmentacjaKarpaty" - warstwa rastowa przedstawiająca wynik analizy fragmentacji terenu wykonanej na podstawie wybranych klas pokrycia terenu. Warstwa przedstawia bariery ekologiczne w postaci zabudowy (różowy), a także tereny otwarte (żółty) oraz tereny leśne, zadrzewione (zielony).

3. Zabudowa istniejąca

 • "ZabudowaRozproszona" - wynik analizy zwartości zabudowy prezentujący tereny zabudowy rozproszonej na podstawie definicji zabudowy zwartej zapisanej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • "ZabudowaZwarta" - wynik analizy zwartości zabudowy na podstawie definicji zabudowy zwartej zapisanej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. Polityka przestrzenna

 • "TerenyPodZabudowe" - szacunkowe rozmieszczenie terenów stanowiących rezerwę pod zabudowę będące wynikiem przetworzeń terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących dokumentach planistycznych oraz istniejącej zabudowy;
 • "ZapisyDokumentowPlanistycznych" - zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę pozyskany z dokumentów planistycznych gmin (głównie SUiKZP);
 • "StanPozyskaniaDanych" - informacja przypisana do poszczególnych gmin, dotycząca źródła danych planistycznych lub braku źródła;
 • "ZabudowaEkosystemy" - ekosystemy zabudowane (na podstawie warstwy typów ekosystemów).

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo skorzystać z udostępnionych danych i okażą się one przydatne w różnorakich analizach przestrzennych obszaru gminy na potrzeby świadomego, roztropnego kształtowania jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych, oceny obszarów newralgicznych dla dostarczania ważnych usług ekosystemowych (związanych np. z retencją, zabezpieczeniem przed osuwiskami, osi widokowych istotnych z uwagi na zachowanie wartości krajobrazowych), identyfikacji potencjalnych konfliktów przeznaczenia terenu itp. 

Będziemy zobowiązani za informację zwrotną (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) dotyczącą zainstalowania udostępnionych warstw i ich wykorzystywania w działalności gminy. Prosimy też - jeśli to możliwe - powoływać się na źródło przytaczając nazwę oraz symbol (LIFE16 GIE/PL/000648) naszego projektu, w ramach którego zostały opracowane. Z góry serdecznie dziękujemy!

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024