O projekcie Karpaty Łączą - Zielona Infrastrukura

Zielona infr.3

„Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”

(Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura)

Głównym celem projektu jest wspieranie współpracy samorządów szczebla gminnego i Lokalnych Grup Działania, oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozpoznania, zachowania i odtwarzania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  • Wspieranie współpracy JST, LGD i społeczności lokalnych na rzecz zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000 w polskiej części Karpat.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury oraz łączności ekologicznej dla ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zależnego m.in. od dostępu do usług ekosystemowych.
  • Promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformacyjnych w zarządzaniu przestrzenią na obszarach cennych przyrodniczo.
  • Upowszechnianie dobrych praktyk partycypacyjnego zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej wśród pozostałych państw regionu karpackiego.

Okres realizacji:

wrzesień 2017 – grudzień 2020

Obszar realizacji:

Polska część Karpat w zasięgu stosowania Konwencji Karpackiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin, na których terenie znajdują się obszary siedliskowe Natura 2000.

Projekt pozwoli nam na kontynuację współpracy z karpackimi samorządami, społecznościami lokalnymi, służbami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w Karpatach, nawiązanej w trakcie realizacji naszych wcześniejszych projektów (m.in. „Zrównoważony rozwój Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku” oraz „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”).

Projekt realizowany jest zgodnie z ideą "Karpaty Łączą". Idea "Karpaty Łączą" narodziła się w 2012 roku wraz z projektem "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej".

Więcej o idei "Karpaty Łączą" TUTAJ

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024