LIFE Networking

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista wydarzeń i inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

W ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji oraz doświadczeń jak również nawiązywanie współpracy z projektami LIFE i z innymi projektami o podobnej tematyce.

Lista wydarzeń i inicjatyw o tematyce zbliżonej do działań podejmowanych w ramach projektu LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura:

Alpine and Carpathian Biodiversity Forum

Alpine and Carpathian Biodiversity Forum to dwudniowe wydarzenia, które odbyło się w trybie zdalnym (on-line) w dniach 15-16 grudnia 2021. Zorganizowane było przez Alpine Biodiversity Board działającą w ramach Konwencji Alpejskiej. 

Koordynator Projektu zaprezentował tam Projekt - w tym przede wszystkim przeprowadzoną diagnozę GIS uwarunkowań kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach - oraz wziął udział w sesji panelowej dotyczącej zastosowań narzędzi i zasobów geoinformacyjnych w monitorowaniu, ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej na obszarach górskich. 

LIFE Platform Meeting – LIFE and Climate Pact: Awareness and Engagement for Lasting Climate Action

LIFE Platform Meeting – LIFE and Climate Pact: Awareness and Engagement for Lasting Climate Action miało miejsce 27-28 października 2021. Dwudniowe wydarzenie on-line organizowane przez NEEMO/CINEA, tj. podmioty wdrażające i monitorujące Program LIFE ze strony Komisji Europejskiej.

Koordynator Projektu zaprezentował tam Projekt oraz wziął udział w sesji panelowej dzieląc się doświadczeniami z przeprowadzonego konkursu jako sposobu na wsparcie inicjatyw lokalnych ze środków Programu LIFE.

Protected Areas – Cornerstones of Ecological Connectivity in the Carpathians and Beyond

Międzynarodowa konferencja Cornerstones of Ecological Connectivity in the Carpathians and Beyond, 28-30 września 2021, Visegrad, Węgry. Wydarzenie poświęcone projektom i inicjatywom dot. ochrony przyrody, obszarów chronionych (Carpathian Network of Protected Areas – CNPA). 

Koordynator Projektu brał w nim udział on-line, zabierając głos w dyskusjach i prezentując doświadczenia Projektu w kontekście kształtowania przestrzeni i zarządzania korytarzami ekologicznymi.

FORUM CARPATICUM 2021

Międzynarodowa konferencja VI FORUM CARPATICUM odbywała się w tym roku pod hasłem "Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability". Forum Carpaticum to duże międzynarodowe spotkanie w ramach naukowej sieci/inicjatywy "Nauka dla Karpat" (Science for Carpathians - S4C), której celem jest łączenie przedstawicieli świata nauki z Europy Centralnej, definiowanie kierunków i priorytetów badań naukowych w regionie karpackim, tworzenie możliwej do wykorzystania wiedzy na potrzeby prowadzenia polityk w regionie, a także wspieranie międzynarodowej współpracy z partnerami spoza regionu karpackiego. W tym roku spotkanie odbyło się w formule on-line, w dniach 21-25 czerwca.

Koordynator Projektu, dr Piotr Mikołajczyk, jest przedstawicielem Centrum UNEP/GRID-Warszawa w Komitecie Sterującym inicjatywy S4C. W trakcie konferencji wygłosił prezentację pt. "Enhancement of green infrastructure in Polish Carpathians for ecological benefits and sustainable local development" w ramach sesji "Cross sectoral issues- the Carpathians valued as a living place". Brał także udział w sesji i warsztatach dotyczących rozwinięcia w krajach karpackich działalności o charakterze edukacyjnym i promującym różne aspekty ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu i wdrażania Konwencji Karpackiej (education for sustainable development - ESD).

Więcej informacji na temat konferencji, w tym jej program i publikacja z abstraktami wystąpień, można znaleźć (jęz. angielski) TUTAJ.

LIFE Platform Meeting on Connectivity

Międzynarodowe spotkanie LIFE pt. Lessons from LIFE on ecological connectivity towards a coherent, functional and resilient network of protected areas. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 marca 2021 roku w formule zdalnej (on-line) i było zorganizowane przez agencję odpowiedzialną za wdrażanie programu LIFE z ramienia Komisji Europejskiej: EASME.

Poświęcone było wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi projekty LIFE - w tym przypadku przede wszystkim projekty związane z zachowaniem łączności ekologicznej i wspomaganiem funkcjonowania sieci obszarów chronionych w Europie. 

Spotkanie zgromadziło prawie 300 uczestników reprezentujących instytucje unijne oraz 60 projektów LIFE realizowanych w 16 krajach. 

Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk, zaprezentował Projekt w trakcie sesji warsztatowej dotyczącej zarządzania korytarzami ekologicznymi. Wyemitowana także była stworzona w ramach Projektu animacja tematyczna poświęcona roli zielonej infrastruktury w zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Materiały z wydarzenia znajdują się . 

The Art of Communication on Nature Management Measures

Międzynarodowe seminarium poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy podmiotami realizującymi projekty LIFE, dotyczących technik i sposobów komunikowania i upowszechniania wśród różnych grup docelowych tematyki przyrodniczej, związanej z ochroną różnorodności biologicznej, łącznością ekologiczną, zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych itp. Zorganizowane w formule zdalnej (on-line) przez Baltic Environmental Forum Deutschland e. V. 

Seminarium odbyło się w dniach 24-25 lutego 2021 r. Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk, wystąpił na nim jako zaproszont panelista w sesji poświęconej technikom komunikacji wśród społeczeństwa, turystów i interesariuszy instytucjonalnych związanych z ochroną przyrody. 

Raport z wydarzenia znajduje się TUTAJ. W ramach wydarzenia promowana była interesująca publikacja - poradnik komunikacji tematyki przyrodniczej (dostępny TUTAJ). 

VI Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6)

Spotkanie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej jest najwyższym rangą i znaczeniem zgromadzeniem przedstawicieli Państw-Stron Konwencji Karpackiej, organizowanym cyklicznie co 3 lata. Związane jest z podejmowaniem kluczowych decyzji dotyczących wdrażania Konwencji oraz przekazaniem prezydencji Konwencji kolejnemu Państwu na 3-letnią kadencję.

Pierwotne plany zakładały kilkudniowe wydarzenie organizowane przez stronę polską w Rzeszowie, we wrześniu 2020 roku. W związku z pandemią COVID-19 konferencja COP6 odbyła się zdalnie, w formule on-line, w dniu 25 listopada 2020 r. Polska objęła prezydencję Konwencji na lata 2020-2023. 

W COP6 uczestniczył zdalnie Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk. Szczegółowe informacje o wydarzeniu (w języku angielskim) znajdują się TUTAJ

Green Carpathians Webinar on transnational cooperations

Międzynarodowe seminarium pt. Green Carpathians - Webinar on transnational cooperations to address the biggest threats to the biodiversity of the Carpathian Mountains zorganizowane w ramach obchodów Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (EU Green Week). Zorganizowane w formule on-line w dniu 25 września 2020 r. pod egidą Sekretariatu Konwencji Karpackiej. W trakcie webinaru miały miejsce prezentacje wybranych projektów realizowanych w Karpatach, współfinansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej (LIFE, Interreg) i związanych z utrzymaniem łączności ekologicznej, takich jak:

  • CONNECTGREEN – ECOLOGICAL CORRIDORS MAPPING AND MANAGEMENT & SPATIAL PLANNING IN THE DANUBE-CARPATHIAN REGION (Koordynacja: CEEWEB for Biodiversity)
  • CENTRALPARKS – BUILDING MANAGEMENT CAPACITIES OF CARPATHIAN PROTECTED AREAS FOR THE INTEGRATION AND HARMONISATION OF BIODIVERSITY PROTECTION AND LOCAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (Koordynacja: EURAC Research)
  • TRANSGREEN AND SAVEGREEN – INTEGRATED INFRASTRUCTURE PLANNING & SAFEGUARDING THE FUNCTIONALITY OF ECOLOGICAL CORRIDORS IN THE DANUBE REGION (Koordynacja: WWF DCP)
  • LIFE SWIPE – SUCCESSFUL WILDLIFE CRIME PROSECUTION IN EUROPE (Koordynacja: WWF Bulgaria).

W spotkaniu uczestniczył zdalnie Koordynator Projektu, Piotr Mikołajczyk

Conference on Large Carnivores Monitoring and Conservation in the Carpathians

Międzynarodowa konferencja poświęcona monitoringowi i ochronie dużych drapieżników w Karpatach, w ramach projektu "EuroLargeCarnivores" (LIFE16 GIE/DE/000661 “Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation”), połączona ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej.

Przedstawiciel Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Piotr Mikołajczyk, wystąpił z prezentacją zatytułowaną "Deployment of green infrastructure as a means to maintain ecological connectivity in the Carpathians", dotyczącą kształtowania zielonej infrastruktury na rzecz zachowania łączności ekologicznej w Karpatach.

Termin: 25-28 listopada 2019 r.

Program konferencji: link

Konferencja "Karpacka przestrzeń"

Konferencja „Karpacka przestrzeń” to konferencja końcowa projektu "Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach" realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia. W trakcie konferencji odbyły się panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom:

  • dobre praktyki w zakresie zarządzania przestrzenią;
  • ekonomiczne, środowiskowe i krajobrazowe skutki planowania przestrzennego (w tym usługi ekosystemowe);
  • najważniejsze problemy i wyzwania w gospodarowaniu przestrzenią na obszarze Karpat.

W trakcie konferencji przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa upowszechniali wyniki przeprowadzonej w ramach projektu LIFE analizy GIS uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach.

Termin: 17-18 października 2019 r.

Strona internetowa projektu: https://karpackaprzestrzen.pl/

 

6th National Platform Meeting of LIFE Projects

Spotkanie beneficjentów projektów współfinansowanych z unijnego Programu LIFE oraz wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z jego środków - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Termin spotkania: 18-19.07.2019

Strona internetowa projektu organizatora: janowskie.rdos.lublin.pl/

Kampinoskie Bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska (LIFE12 NAT/PL/000084)

Instytucje realizujące: REC Polska, Kampinoski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji: 1.07.2013 – 30.06.2019

Termin konferencji: 8-9 maja 2019 (Leszno) – dr Monika Szewczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) uczestniczyła w konferencji końcowej projektu „Kampinoskie Bagna”.

Strona internetowa: www.kampinoskiebagna.pl

LIFE+ ForBioSensing

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (LIFE13 ENV/PL/000048)

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Badawczy Leśnictwa

Okres realizacji: 2014-2021

Termin spotkania informacyjnego: 15 lutego 2019 r. w siedzibie IBL

Strona internetowa: www.forbiosensing.pl

EcoCo LIFE

EcoCo LIFE Scotland - Implementation of integrated habitat networks to improve ecological coherence across the CSGN (LIFE13 BIO/UK/000428)

Instytucja realizująca (lider projektu): Scottish Natural Heritage

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: Stirling (Szkocja), 6 grudnia 2018 - dr Piotr Mikołajczyk uczestniczył w konferencji końcowej projektu EcoCo LIFE, prezentując projekt LIFE Green-Go! Carpathians w ramach sesji "The benefits that connections to nature bring to people".

Strona internetowa: www.ecocolife.scot

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

LIFE13 NAT/PL/000038

Instytucja realizująca (lider projektu): Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Okres realizacji: 2014-2018

Termin spotkania informacyjnego: 15 listopada 2018 r. Busko-Zdrój - w ramach IV Platform Meeting projektów LIFE.

Strona internetowa: http://life.pk.kielce.pl

FORUM CARPATICUM 2018

Forum Carpaticum - cykliczna konferencja organizowana co dwa lata w ramach sieci Science for Carpathians (S4C) grupującej instytucje naukowe i organizacje zajmujące się tematyką karpacką. Piąte Forum Carpaticum odbyło się w dniach 15-18 października 2018 roku w Egerze (Węgry), pod hasłem "Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region".

W trakcie konferencji dr Piotr Mikołajczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Koordynator projektu LIFE Green-Go! Carpathians) zaprezentował projekt oraz przeprowadził warsztat tematyczny pt. Geoinformation tools and spatial analyses for green infrastructure development in Polish Carpathians.

Strona internetowa: http://fc2018.hu

LIFE Climate CAKE PL

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE

Okres realizacji: 2017 - 2020

Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://climatecake.pl

HESOFF

Instytucja realizująca (lider projektu): Instytut Lotnictwa w Warszawie

Okres realizacji: 2014 - 2018

Termin spotkania informacyjnego: 29.03.2018

Strona internetowa: www.hesoff.eu 

LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Instytucja realizująca (lider projektu): Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Okres realizacji: 2016 - 2019

 Termin spotkania informacyjnego: 29.06.2018

Strona internetowa: http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-cele

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2016 -

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://drzewa.org.pl/

DROGI DLA NATURY

Kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja EkoRozwoju

Okres realizacji: 2012 - 2016

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://aleje.org.pl/pl/life

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

 Instytucja realizująca (lider projektu): Gmina Miasto Radom

Okres realizacji: 2015 - 2020

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: http://life.radom.pl/

Misja Natura

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: Program LIFE

Strona internetowa projektu: www.misjanatura.fwie.pl

Rzeki karpackie - czysta Natura 2000

 Instytucja realizująca (lider projektu): Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa projektu: www.rzekikarpackie.fwie.pl

Karpacki Uniwersytet Partycypacji

 Instytucja realizująca (lider projektu): Stowarzyszenie Ekopsychologia

Okres realizacji: 2014-2016

Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji - fundusze EOG.

Strona internetowa projektu: https://ekopsychologia.pl/projekty/karpacki-uniwersytet-partycypacji/

OpenNESS - Operationalisation of Natural capital and Ecosystem Services: From concepts to real-world applications

 Instytucja realizująca (lider projektu): The Finnish Environment Institute (SYKE)

Okres realizacji: 2012 - 2017

Źródło finansowania: European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration

Strona internetowa projektu: www.openness-project.eu

Transgreen - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature

 Instytucja realizująca (lider projektu): WWF International Danube-Carpathian Programme

Okres realizacji: 2017 - 2019

Źródło finansowania: Interreg Danube Transnational Programme

Strona internetowa projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Transboundary ecological connectivity - modelling landscapes and ecological flows

Instytucja realizująca (lider projektu): Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences / Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Okres realizacji: 2017-2018

Źródło finansowania: Visegrad Fund

Strona internetowa projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

 Instytucja realizująca (lider projektu): RZGW w Krakowie

Okres realizacji: 2018 - 2020

Źródło finansowania: Fundusz Spójności Unii Europejskiej

Strona internetowa projektu: https://biala-tarnowska.org

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2018 -2020

Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

REURIS Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

 Instytucja realizująca (lider projektu): Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Okres realizacji: 2008 - 2012

Źródło finansowania: Interreg III b

Strona internetowa projektu: https://www.gig.eu/pl/projekty-miedzynarodowe/reuris

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Instytucja realizująca (lider projektu): Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Okres realizacji: 2017 -

Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Strona internetowa: http://parseta.org.pl

 

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024