GOLESZÓW

Zespół Konkursowy

Zespół konkursowy tworzyły organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej ''Africae Deserta Project'', które współpracowały z przedstawicielami Urzędu Gminy Goleszów.

Praca Konkursowa

Temat pracy

Tematem pracy była promocja walorów przyrodniczych przysiółka wsi Cisownica, punktu widokowego Budzin oraz góry Tuł, poprzez rozwój sieci szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych, budowę drobnej infrastruktury towarzyszącej szlakom i ścieżkom, jak również tworzenie miejsc wypoczynkowych zatopionych w beskidzkiej zieleni.

Uzasadnienie / diagnoza stanu

W ocenie zespołu konkursowego, walory przyrodnicze terenu objętego projektem posiadają niewykorzystany potencjał edukacyjny. Okolica ta była eksplorowana przez przyrodników od połowy XIX wieku, a jej bogactwo florystyczne opisano w wielu publikacjach. Na szczególne zainteresowanie zasługują płaty buczyny ze stanowiskami storczyka bladego, a także tufy wapienne przy miejscowości Cisownica. To siedliska Natura 2000 położone poza ostojami sieci, warte ochrony. Niestety, świadomość, jak cenny przyrodniczo i krajobrazowo jest to obszar, wśród mieszkańców jest niewielka. Skutkuje to m.in. brakiem zrozumienia i akceptacji dla inicjatyw mających na celu ochronę i promocję terenu jako ostoi różnorodności biologicznej. Uświadomienie mieszkańcom potencjału, również ekonomicznego, związanego z otaczającą ich przyrodą może przyczynić się do zachowania walorów przyrodniczych okolicy. Świadomość lokalnej społeczności ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o ochronę regionalnego bogactwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.

Obszar realizacji

Plan działań dotyczył terenu gminy Goleszów - przysiółka wsi Cisownica, punktu widokowego Budzin oraz góry Tuł. Projekt obejmuje tereny chronione: część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, fragment obszaru Natura 2000 ''Beskid Śląski'' i rezerwat ''Zadni Gaj''.

Goleszów4

Cele / oczekiwane rezultaty

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród mieszkańców gminy Goleszów oraz rozwój zrównoważonej turystyki, w oparciu o usługi ekosystemowe.

Opis działań

Zespół konkursowy przeprowadził badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy. Celem badania było zebranie informacji na temat stosunku mieszkańców regionu karpackiego wobec lokalnej zielonej infrastruktury. Przeprowadzono również kampanię informacyjną podczas Nocy Świętojańskiej 22 czerwca w gminie Goleszów.

Przeprowadzono również mapowanie elementów zielonej infrastruktury na obszarze projektu. Wprowadzone do bazy obiekty wzbogacono o opisy siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków.

W ramach projektu zaplanowano również wydanie przewodnika, który zawierałby pomysły na spacery krajoznawcze po okolicy, a także ciekawostki przyrodnicze. Przewodnik byłby dostępny w instytucjach, takich jak Urząd Gminy, Biblioteka, Informacja Turystyczna czy lokalne szkoły.

Goleszów guzik

Goleszów5

Goleszów6

Goleszów1

Laureaci

 

laureaci bb

laureaci l

laureaci od

laureaci w

laureaci zr

Wyróżnienie

 

laureaci sb

Pozostałe prace

 

pozostale g

pozostale j

pozostale ug

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2024