Ankieta

Badanie zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pomoże zebrać informacje na temat stosunku mieszkańców regionu karpackiego wobec lokalnej zielonej infrastruktury. Ankieta jest w pełni ANONIMOWA i będzie wykorzystana wyłącznie w niekomercyjnych celach poznawczych związanych z realizacją projektu.

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Pytania ankietowe
1. Czy spotkał(a) się Pani/Pan z pojęciem: zielona infrastruktura?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
tak
nie
nie jestem pewny(a)


2. Gdzie spotkał(a) się Pani/Pan z pojęciem: zielona infrastruktura?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
nie spotkałam(łem) się
w mediach tradycyjnych (telewizja, radio, prasa)
w mediach elektronicznych (Internet)
w kampaniach społecznych organizowanych przez gminy lub samorządy
w kampaniach społecznych organizowanych przez organizacje pozarządowe
w innych miejscach (jakich?)


3. Proszę zaznaczyć, które z elementów krajobrazu, tworzą – według Pani/Pana – zieloną infrastrukturę.
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
lasy
skwery, parki (miejskie, przydworskie, itp.)
zieleń cmentarna
sady, ogrody
kępy drzew i krzewów
pasy drzew i krzewów (w tym szpalery przy drogach, aleje, itp.)
łąki i pastwiska
rzeki i potoki
zbiorniki wodne
mokradła
miedze
przejścia dla zwierząt (lądowe oraz przepławki)


4. Jakie korzyści dla człowieka – według Pani/Pana – przynosi zielona infrastruktura?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
zapobiega powodziom i suszy (retencja wodna)
oczyszcza wodę, powietrze i glebę
reguluje klimat
zapobiega erozji wietrznej i wodnej gleby
stabilizuje stoki (zapobiega powstawaniu osuwisk)
chroni gatunki pożyteczne dla człowieka (np. owady zapylające)
poprawia walory krajobrazowe (potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji)
sprzyja utrzymaniu relacji społecznych
inną (jaką?)


5. Jaką funkcję w przyrodzie – według Pani/Pana – pełnią elementy zielonej infrastruktury?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
tworzą korytarze ekologiczne
są siedliskami wielu gatunków
pozytywnie wpływają na stan ekosystemów
inną (jaką?)


6. Czy uważa Pani/Pan, że właściwe kształtowanie zielonej infrastruktury ma wpływ na zrównoważony rozwój lokalny w Państwa gminie?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
tak
nie
nie mam zdania


7. Jak ważne dla Pani/Pana jest właściwe kształtowanie zielonej infrastruktury w Państwa gminie?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
bardzo ważne
ważne
mało ważne
zupełnie nieważne
nie mam zdania


8. Czy uważa Pani/Pan, że prywatni właściciele, rolnicy lub przedsiębiorcy mają wpływ na jakość zielonej infrastruktury?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
tak
nie
nie mam zdania


9. Czy uważa Pani/Pan, że lokalne władze samorządowe mają wpływ na jakość zielonej infrastruktury w gminie?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
tak
nie
nie mam zdania


10. W jaki sposób lokalne władze samorządowe mogłyby pozytywnie wpłynąć na kształtowanie zielonej infrastruktury w Państwa gminie?


11. Czy właściwe kształtowanie zielonej infrastruktury w Państwa gminie mogłoby pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości Pani/Pana życia?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
tak
nie
nie mam zdania


Metryczka osoby odpowiadającej na ankietę
1. Płeć
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Kobieta
Mężczyzna


2. Wiek:
Proszę wybrać jedną odpowiedź
do 18 lat
19 – 60 lat
powyżej 61 lat


3. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
uczeń/student
pracownik etatowy
samodzielny przedsiębiorca
rolnik
rencista/emeryt
obecnie nie pracuję


4. Czy jest Pani/Pan:
Proszę wybrać jedną odpowiedź
mieszkańcem gminy karpackiej wiejskiej
mieszkańcem gminy karpackiej miejskiej
właścicielem nieruchomości, terenu itp., ale nie mieszkańcem
turystą


Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2022