ŻYWIECKI RAJ

Zespół Konkursowy

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania ''Żywiecki Raj”

Praca Konkursowa

Temat pracy

Zespół skoncentrował się na stworzeniu produktu turystycznego w oparciu o krajobraz pasterski Beskidu Małego. Proponowana oferta turystyczna dotyczy bogatej przyrody otwartych terenów górskich oraz unikalnych atrakcji etnograficznych Beskidu Małego, jakimi są szopy kamienne. Obiekty te, pozornie związane raczej z dziedzictwem kulturowym, są także istotne przyrodniczo: ich mury oraz elementy drewniane są miejscem gniazdowania licznych (ok. 100 gat.) owadów, oraz – zwłaszcza w stanie ruiny – także np. gadów. Zamieszkują je także nietoperze. Znany jest przypadek gawry niedźwiedziej w zrujnowanej szopie.

Uzasadnienie / diagnoza stanu

W ocenie Zespołu istnieje problemem niewystarczającej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, edukacyjnej, w związku z czym ogromny potencjał przyrodniczy, krajobrazowy i kulturowy Beskidu Małego pozostaje niewykorzystany.
Planowane przedsięwzięcie - zbudowanie produktu turystycznego wokół walorów krajobrazu pasterskiego, rozwiązałoby problem niewystarczającej infrastruktury turystycznej gminy Czernichów i Łodygowice.

Obszar realizacji

Projektem objęte są tereny gminy Czernichów i Łodygowice położone na obszarze Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Działania zaplanowano w kilku lokalizacjach: na Polanie Cieniowej w Dolinie Potoku Roztoki, na polanach Czupli, na Polanie Tomalowej pod Kościelcem, na polanach na stokach Kiczery oraz w obrębie Lasów Państwowych i terenach Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej.

Żywiecki Raj guzik

Cele / oczekiwane rezultaty

Najważniejszym celem projektu jest ochrona walorów przyrodniczych i zachowanie harmonijnego, w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu pasterskiego. Stworzenie oferty turystycznej opartej o walory przyrodnicze gmin przyczyniłoby się do wykorzystania potencjału turystycznego oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów.

Opis działań

Podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka przeprowadzono działania informacyjne na temat zielonej infrastruktury i jej roli w zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy i rozwoju lokalnym. Przeprowadzono również inwentaryzację i mapowanie elementów zielonej infrastruktury za pomocą aplikacji mobilnej.

Zespół zaplanował szereg działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury i edukacji ekologicznej:

 • inwentaryzacja polan śródleśnych na obszarze gmin Czernichów i Łodygowice;
 • koszenie/wypas wybranych polan śródleśnych;
 • przygotowanie koncepcji ścieżek edukacyjnych na obszarze gmin Czernichów i Łodygowice;
 • przygotowanie koncepcji Zielonych Punktów Kontrolnych, map biegów na orientację;
 • wytyczenie, oznakowanie, przygotowanie tablic pod stworzone ścieżki edukacyjne;
 • wytyczenie, oznakowanie, przygotowanie Zielonych Punktów Kontrolnych. W ramach „Zielonego Punktu Kontrolnego” zostaną opracowane mapy wybranego fragmentu lasu do biegu na orientację, powierzchni leśnych ze stałymi punktami kontrolnymi, tablice informacyjnych w miejscu rozpoczęcia aktywności, zostanie przygotowany pakiet edukacyjny, a w kolejnym etapie planowana jest aplikacja mobilna;
 • przygotowanie 3 tablic informacyjnych na temat krajobrazu pasterskiego i szop kamiennych;
 • utworzenie pasieki edukacyjnej na polanie śródleśnej;
 • przygotowanie dokumentacji - opisu dotyczącej szop kamiennych na terenie Beskidu Małego i wydanie broszury;
 • rekonstrukcja/budowa szopy kamiennej;
 • opracowanie, wykorzystanie i promocja questu na temat szop kamiennych;
 • współpraca z Oddziałem Górali Żywiecki Związku Podhalan, Stowarzyszeniem Kulturalnym ''Roztoka'' - organizacja spotkań dotyczących podnoszenia wiedzy na temat dawnych form pasterstwa, prelekcje, spotkanie na temat krajobrazu pasterskiego;
 • Sianokosy na polanie – organizacja imprezy folklorystycznej;
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych na zajęcia w szkołach na temat krajobrazu pasterskiego;
 • konkurs fotograficzny, plastyczny, ekologiczny;
 • stworzenie profilu społecznościowego i materiałów na stronę internetową dotyczących opracowywanego produktu turystycznego;
 • ekologiczna promocja projektu;
 • utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Czernichów;
 • utworzenie zagrody edukacyjnej w Gminie Czernichów;
 • utworzenie ekomuzeum;
 • organizacja obozów ekologicznych, edukacyjnych, półkolonii;
 • rajdy rodzinne, szkolne.

Partnerstwa

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu zawiązały gmina Czernichów i Łodygowice.

W planowanie i/lub przyszłą realizację przedsięwzięcia zaangażowane są jednostki samorządowe szczebla powiatowego: Starostwo Powiatowe, związek gmin: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W zakresie działań promocyjnych - GOK w Łodygowicach, GOKiS w Czernichowie.

Organizacje pozarządowe - lokalne zaangażowane w planowanie i przyszłą realizację przedsięwzięcia: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania ''Żywiecki Raj'', Stowarzyszenie ''Mała Szwajcaria'', Koło PTTK ''zaŻARci'' z Międzybrodzia Żywieckiego.
Organizacje pozarządowe - lokalne zaangażowane w przyszłą realizację przedsięwzięcia: Stowarzyszenie ''Bajeczne Beskidy'', Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne ''Roztoka'', Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu, Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK w Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu, Odział Górali Żywiecki Związku Podhalan.

Społeczności lokalne zaangażowane w planowanie i przyszłą realizację przedsięwzięcia: sołtys wsi Międzybrodzie Żywieckie, leśniczy - leśnictwo Czernichów, Krzysztof Haase - fotograf krajobrazu, mieszkańcy gminy Czernichów, przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie.

 

Żywiecki Raj 2

Żywiecki Raj 3

Żywiecki Raj 4

Żywiecki Raj 5

Żywiecki Raj 6

Laureaci

 

laureaci bb

laureaci l

laureaci od

laureaci w

laureaci zr

Wyróżnienie

 

laureaci sb

Pozostałe prace

 

pozostale g

pozostale j

pozostale ug

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2020