KONKURS - WYNIKI

30.11.2019

IMG 8119

Przedstawiciele karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych realizowali swoje zadania w Konkursie na lokalne studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki.

Praca konkursowa polegała na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Celem konkursu było wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Zawiązanych zostało 14 Zespołów konkursowych. Termin złożenia prac konkursowych - za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza na stronie projektu - upłynął 31 października br. Złożonych zostało ostatecznie 9 prac konkursowych, które w listopadzie podlegały ocenie specjalnie powołanej Komisji Konkursowej.

REZULTATY KONKURSU

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. w Krakowie Komisja Konkursowa dokonała ostatecznego podsumowania oceny złożonych prac konkursowych i wydała werdykt: wyłoniła 5 Zespołów Konkursowych - równorzędnych Laureatów Konkursu (w porządku alfabetycznym; w nawiasach: skład Zespołu)):

1. BIELSKO-BIAŁA (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rozwoju Miasta Bielsko-Biała, Stowarzyszenie "Olszówka").

2. ŁAPANÓW (Gmina Łapanów, LGD "Dolina Raby").

3. OCHOTNICA DOLNA (Gmina Ochotnica Dolna, Stowarzyszenie "Przyjaciele Doliny Dunajca).

4. WISŁOKA (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki).

5. ŻYWIECKI RAJ (Gmina Łodygowice, LGD "Żywiecki Raj").

Ponadto, Komisja przyznała dotatkowe wyróżnienie Zespołowi SUCHA BESKIDZKA (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Gmina Zawoja, LGD "Podbabiogórze"). 

Zobacz również

Projekt LIFE16 GIE/PL/000648 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018-2020